Είστε εδώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 25 Απρίλιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 21.049,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης τεχνικών έργων, Κραββαρίτου 3, Λαμία, τηλέφωνο 22310-20424, φαξ 22310-22465

ΑΔΑ: 61Θ4ΩΛΚ-Ο8Ε

ΑΔΑΜ: 17PROC006051572 2017-04-10