Είστε εδώ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΥΡΤΣΕΛΑ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 2 Μάιος, 2017 - 10:00

Φορέας: Δήμος Λαμιέων Δ/νση Τεχνικών Έργων

Προυπολογισμός: 40.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ

Πληροφορίες: Γραφεία Δ/νσης τεχνικών έργων, Κραββαρίτου 3, Λαμία, τηλέφωνο 22310-20424, φαξ 22310-22465

ΑΔΑ: 7Μ1ΖΩΛΚ-Λ1Σ

ΑΔΑΜ: 17PROC006048551 2017-04-10