Είστε εδώ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 27 Αύγουστος, 2021 - 15:00

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.dorida.gr. (Πληροφορίες: Άννα Νικολάου, Ιωάννης Σταθόπουλος στα τηλέφωνα: +30 2266350303, +30 2266350310).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30/07/2021 15:00μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/08/2021 15:00μ.μ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 03/09/2021 10:00π.μ.