Είστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνταξη καταλόγων εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2024

  1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021), όπως ισχύει, δημιουργεί Κατάλογο Μελών του για το έτος 2024 από τον οποίο θα ορίζονται, μετά από δημόσια κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές διαγωνισμών Έργων. 
  2. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021), όπως ισχύει, δημιουργεί Κατάλογο Μελών του ανά κατηγορία κύριας μελέτης για το έτος 2024 από τον οποίο θα ορίζονται, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
  3. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9.3.2021) και σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/Α’/09.03.2021), δημιουργεί Κατάλογο Μελών του για το έτος 2024, από τον οποίο θα ορίζονται, μετά από δημόσια κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Τακτικά Μέλη, Ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των Ειδικοτήτων, να υποβάλουν τις σχετικές Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη των παραπάνω Καταλόγων, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στα ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ που επισυνάπτονται.

Διευκρινίζεται ότι, όσοι μετείχαν ήδη στους Καταλόγους των εκπροσώπων τα προηγούμενα έτη και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χρησιμοποιώντας τα ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ώστε να συμπεριληφθούν στους καταλόγους για το έτος 2024.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΤΕΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνταιόσα Μέλη δεν υποβάλλουν εκ νέου αίτηση δεν θα συμπεριληφθούν πλέον στους Καταλόγους για το έτος 2024.

Προθεσμία υποβολής: μέχρι Παρασκευή 15/12/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee_lamia@tee.gr.

Αίτηση εκπροσώπων σε διαγωνισμούς έργων 2024

Αίτηση εκπροσώπων σε διαγωνισμούς μελετών 2024

Αίτηση για επιτροπές παραλαβής έργων 2024