Είστε εδώ

Μόνιμες Επιτροπές

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΣ 2020-2023

1. Μ.Ε. Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Υδατικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και παρεμβάσεων στα θέματα της περιοχής μας και την ανάδειξη των νέων τεχνολογιών που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον, τις ΑΠΕ, τους υδατικούς πόρους, τη βιώσιμη ανάπτυξηκαι την παρακολούθηση των νέων μορφών ενέργειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Μ.Ε. Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου, με έμφαση στη διατύπωση θέσεων που αφορούν την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας τόσο κατά την βιομηχανική παραγωγή όσο και κατά τη διασφάλιση του ορυκτού πλούτου της, καθώς και τα επαγγελματικά θέματα των εργαζομένων στη Βιομηχανία.

3. Μ.Ε. Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Αρχιτεκτονικών Θεμάτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μεέμφαση σε θέματα Γ.Ο.Κ., στη λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων, στην παρακολούθηση των σχετικών μελετών (Γ.Π.Σ. & ΣΧΟΟΑΠ) που συντελούνται στην Περιφέρειά μας και στην παρακολούθηση των νέων χωροταξικών που εκπονούνται. Επίσης με αντικείμενο την ανάδειξη και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη διατύπωση προτάσεων και απόψεων για τη βελτίωση της εικόνας της περιοχής μας.

4. Μ.Ε. Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών, Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, Νέων Μηχανικών και Νέων Ειδικοτήτων, μεαντικείμενο την υποδοχή, την υποστήριξη, την κατάρτιση και την ενημέρωση νέων συναδέλφων, τη διερεύνηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων, τη συνδρομή σε προβλήματα συναδέλφων (στρατευμένοι, εγκυμονούσες άνεργοι, νέες ειδικότητες κ.λ.π), την προστασία και την ενημέρωση σε εργασιακά ζητήματα καθώς και την ενημέρωση πάνω σε νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χρήσεις των νέων τεχνολογιών από το Περιφερειακό μας τμήμα σε διάφορες δράσεις του. Επιπλέον με αρμοδιότητες τη διατύπωση θέσεων για την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων της περιοχής μας, τη διατύπωση θέσεων για προβλήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης αλλά και των συνάδελφων εκπαιδευτικών και την προώθηση σεμιναρίων για Μηχανικούς, τη συνεχή ενημέρωση των Μηχανικών μέσω της εξέλιξης της Επιστήμης που πραγματοποιείται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τη στήριξη του ΑΕΙ της περιοχής.

5. Μ.Ε. Περιφερειακών και Ευρωπαικών Προγραμμάτων και Εκτέλεσης Μελετών-Έργων (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), μεαρμοδιότητες την παρακολούθηση των εν λόγω προγραμμάτων και τη διατύπωση θέσεων στα θέματα δημοσίων έργων, μελετών, καθώς την παρακολούθηση των μεγάλων έργων που συντελούνται στην Περιφέρειά μας (ΠΑΘΕ, Ε-65, ΣΓΥΤ, Κτηματολόγιο κ.λ.π.) και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σύνδεσης των μεγάλων έργων με τις τοπικές κοινωνίες.

6. Μ.Ε. Οδικής Ασφάλειας και Βιώσιμης Κινητικότητας,  με τη διατύπωση των απόψεων του Τμήματος για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης του οδικού δικτύου, τηρώντας κανόνες οδικής ασφάλειας και εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη κινητικότητα.

7. Μ.Ε. Αντισεισμικής και Πολιτικής Προστασίας μεαντικείμενο την ανάδειξη και την εφαρμογή της αντισεισμικής και πολιτικής προστασίας με σκοπό τη θωράκιση της περιοχής μας.

8. Μ.Ε. Προβλημάτων Ν.Βοιωτίας με αντικείμενο την ανάδειξη θέσεων και την επίλυση προβλημάτων του Νομού Βοιωτίας.

9. Μ.Ε. Προβλημάτων Ν.Φωκίδας με αντικείμενο την ανάδειξη θέσεων και την επίλυση προβλημάτων του Νομού Φωκίδας.

10. Μ.Ε. Προβλημάτων Ν.Ευρυτανίας με αντικείμενο την ανάδειξη θέσεων και την επίλυση προβλημάτων του Νομού Ευρυτανίας.